Verksamhetspolicy

”FoodTankers, the most Sustainable and respected logistic company in Europe for unpacked food”

FoodTankers är ett logistikföretag som hanterar oförpackade livsmedel och foder i Europa. Vi är en viktig länk i livsmedelsindustrins kedja och vi är medvetna om de extremt höga krav på renlighet, kvalitet och säkerhet som våra kunder och samhället ställer på oss.

FoodTankers arbetar under extremt höga krav på miljö, kvalitet och produktsäkerhet. Vi följer gällande lagstiftning och strävar efter att förbättra vår affärsverksamhet och hållbarhetsarbete för varje år. Detta är vårt ansvar och profil och vad våra kunder ska förvänta sig av oss.

Eftersom FoodTankers verksamhet påverkar miljön så är vi fast beslutna att minska våra utsläpp till luft, mark och vatten. Vår Miljöpolicy och vår Hållbarhetsrapport beskriver hur vi mäter och förbättrar.

FoodTankers har en helhetssyn på vårt sätt att arbeta. Vi strävar efter en säker och hälsosam arbetsmiljö för våra chaufförer såväl som för alla medarbetare och underleverantörer. Vår Code of Conduct, som också gäller underleverantörerna, föreskriver att vi måste respektera de mänskliga rättigheterna och stå upp emot all slags korruption.

FoodTankers eftersträvar att vara det hållbara företaget, både ekonomiskt såväl som socialt och miljömässigt.


Miljöpolicy

Varför vi finns
FoodTankers är ett logistikföretag som hanterar oförpackade livsmedel och foder i Europa. Vi är en viktig länk i livsmedelsindustrins kedja och vi är medvetna om de extremt höga krav på renlighet, kvalitet och säkerhet som våra kunder och samhället ställer på oss.

Vår vision
FoodTankers är det mest respekterade logistikföretaget i Europa för oförpackade livsmedel.

Vårt ansvar
CSR – Corporate Social Responsibility – ska vara kännetecknande för FoodTankers. Det innebär att vi alltid tar ett ansvar för hur verksamheten påverkar samhället, både ekonomiskt, socialt och miljömässigt. FoodTankers eftersträvar att vara det hållbara företaget.

Vår miljöpåverkan
FoodTankers arbetar utifrån en helhetssyn på tillvaron. Vi vill bidra till att människors livsmedel transporteras på ett säkert sätt och med minsta möjliga miljöpåverkan. Vi har bara en värld att leva i – den livsmiljön måste vi vara rädda om.
FoodTankers största miljöpåverkan är de utsläpp våra lastbilar gör. Bränslet är en stor kostnadspost och därför blir det en vinst både för klimatet och företaget när vi arbetar för att minimera bränsleförbrukningen. Våra diskanläggningar innebär också en miljöpåverkan som vi strävar efter att minimera. Vi ska också källsortera vårt avfall och det som blir över ska omhändertas på ett miljöriktigt sätt.

Vårt miljöarbete
FoodTankers ska följa de lagar och regler som gäller för miljön. Därutöver ska vi sträva efter att minimera våra utsläpp till luft, grund och vatten samt minimera miljöpåverkan vid inköp av varor och tjänster. Alla medarbetare och underleverantörer ska vara medvetna om denna miljöpolicy. Vårt miljöarbete ska präglas av dialog och öppenhet samt uppnå bättre resultat för varje år.
Vi arbetar efter en Miljötrappa som innebär att vi först väljer transportslag. Om det är möjligt använder vi oss av intermodala transporter såsom tankcontainrar som kan flyttas både med bil, båt och järnväg. De andra trappstegen heter Trafikbalans, Planera rätt väg, Köra rätt väg, Köra på rätt sätt, Använda bränslesnål utrustning samt Använda rätt bränsle. Miljötrappan förklaras mer utförligt i FoodTankers hållbarhetsredovisning.
Alla chaufförer ska genomgå en utbildning i produktsäkerhet, kundbemötande och körbeteende. Miljökunskap och miljöpolicyn ska vara en del av utbildningen.
FoodTankers ska ha ett certifierat Miljöledningssystem samt använda certifierade diskanläggningar i möjligaste mån.
FoodTankers ska ligga i framkant med moderna bilar med låga utsläpp. Fordonsflottans utveckling ska redovisas i hållbarhetsrapporten.